Nasz nowy numer telefonu: 889 440 188 

Nowa strona internetowa poradni: www.poradniarazem.pl

Celem naszej Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym osobom dorosłym.

Nasze kompetencje i umiejętności to:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

    – predyspozycji i uzdolnień,

    – przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

    – specyficznych trudności w uczeniu się.

 • udzielanie pomocy diagnostyczno – terapeutycznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy merytorycznej i prawno – organizacyjnej rodzicom i nauczycielom tych dzieci,
 • udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych w sprawach określonych w przepisach prawa, w szczególności w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • wspieranie nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek w działaniach profilaktyczno-wychowawczych.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży:  

 • trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu – diagnoza, terapia
 • dysleksja – diagnoza, terapia
 • logopedia – konsultacje, porady, terapia
 • ADHD – wsparcie wielopłaszczyznowe, usprawnianie
 • zespół Aspergera – diagnoza, usprawnianie
 • autyzm – diagnoza, terapia
 • upośledzenie umysłowe – rewalidacja indywidualna i grupowa
 • fobie szkolne – konsultacje indywidualne i w grupach wsparcia z psychologiem
 • lęki i frustracje dzieci i młodzieży – konsultacje, porady, terapia psychologiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców:  

 • konsultacje indywidualne
 • grupy wsparcia
 • grupy rozwojowe
 • szkolenia

 

Pomożemy Tobie i Twojemu dziecku w następujących sprawach:  

 • trudności w nauce i zachowaniu dziecka
 • problemy adaptacyjne 6-latka w szkole
 • nadpobudliwość ruchowa dziecka
 • trudności w kontaktach z dzieckiem
 • uzależnienia (używki, internet, zakupy)
 • przemoc rówieśnicza
 • przemoc przez internet (Cyberbullying)
 • pomoc w wyborze szkoły i zawodu

Zapraszamy do odwiedzenia strony Poradni psychologiczno-pedagogicznej Razem!