Oferujemy Państwu całoroczne kompleksowe wspomaganie szkoły, oparte na wspólnej diagnozie potrzeb, obejmujące:

 • doskonalenie nauczycieli,
 • wspieranie rozwoju szkoły (projekty school development),
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla nauczycieli, uczniów i rodziców w formie konsultacji indywidualnych, terapii, analizy przypadków i planowania działań wspierających.

Zasady współpracy, harmonogram działań, metody monitoringu i ewaluacji zapisujemy w negocjowanym z Dyrekcją szkoły/ placówki kontrakcie.Wszystkie szkolenia zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować ich treść i czas trwania do potrzeb Rady Pedagogicznej konkretnej szkoły czy placówki.

Najkrótsze szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne.

 

Szkolenia w obszarze: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

 1. Organizacja i planowanie pracy nauczycielskich zespołów zadaniowych; określenie nowego zakresu zadań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Rola i zadania koordynatora zespołu (minimum 2 x 4 godz. dyd.)
 2. Dostosowanie programów nauczania i metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych.
 3. Opracowanie indywidualnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Plan działań wspierających. Indywidualizacja metod i form pracy z uczniem o SPE.
 5. Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 6. Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 7. Rehabilitacja dzieci z dysfunkcją ruchu i wadami postaw

Spotkania z rodzicami (2-3 godz. dyd.)

 1. Style uczenia się dziecka.
 2. Zmiana etapu edukacyjnego.
 3. Radzenie sobie ze stresem dziecka.
 4. Zainteresowania dziecka – rozwijanie mocnych stron.

Szkolenia w obszarze: Wychowanie, opieka

 1. Agresja w szkole – jak przeciwdziałać ?
 2. Nauczyciel wychowawca – doradca życiowy.
 3. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 4. Rola rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły.
  Rzeczywista, nie deklaratywna, współpraca z rodzicami.
 5. Konflikt w szkole. Jak zapobiegać, przeciwdziałać, jak sobie radzić?
 6. Pedagogika Thomasa Gordona – „Wychowanie bez zwycięzców i pokonanych”.
 7. Prawa dziecka.
 8. Prawa nauczyciela, ucznia i rodzica.
 9. Wspomaganie edukacji obywatelskiej i patriotycznej.
 10. Narkotyki w szkole.
 11. Diagnoza pedagogiczna i dydaktyczna oraz sposoby jej wykorzystywania w procesie edukacji.
 12. Wspieranie rozwoju, zdolności i kreatywności ucznia.
 13. Rozwijanie i kształtowanie postaw wychowawczych uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 14. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia


Szkolenia w obszarze: Rozwój zawodowy nauczyciela

 1. Autorytet, wizerunek i etyka – wyzwania współczesnego nauczyciela.
 2. Awans zawodowy nauczyciela – planowanie ścieżki rozwoju.
 3. Organizacja warsztatu pracy młodego nauczyciela.
 4. Emisja i higiena głosu.
 5. Wypalenie zawodowe nauczyciela.
 6. Przygotowanie nauczyciela i ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 7. Hospitacje koleżeńskie i diagnozujące.
 8. Wspieranie współpracy nauczycieli przedmiotu i języka obcego (kształcenie dwujęzyczne).
 9. Akademia Umiejętności Nauczycielskich (praktyczne porady, jak radzić sobie w trudnych, często zaskakujących sytuacjach zawodowych w miejscu pracy?).


Szkolenia w obszarze: Zarządzanie

 1. Rola dyrektora w strategicznym zarządzaniu szkołą/placówką. Efekt synergii zasługą przywódcy.
 2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla potrzeb edukacji.
 3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli – diagnoza potrzeb, planowanie działań, budowanie struktury projektu WDN, realizacja planu, zarządzanie procesem, ewaluacja (minimum 1 rok szkolny).
 4. Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem podnoszenia jakości edukacji.
 5. Edukacyjna wartość dodana.
 6. Wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
  w celu doskonalenia efektywności kształcenia.
 7. Jak być konkurencyjnym na rynku? Marketing i budowanie wizerunku placówki oświatowej.
 8. Kontakt z mediami. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (opisy przypadków).
 9. Wspomaganie szkół w osiąganiu wysokiej jakości pracy. Budowanie systemu jakości (minimum 2 x 4 godz. dyd.).


Szkolenia w obszarze: Dydaktyka

 1. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Ocenianie kształtujące (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 3. Autoprezentacja – przygotowanie ucznia do wypowiedzi ustnych i doboru wizualizacji.
 4. Budowanie zajęć interdyscyplinarnych.
 5. Europa w szkole (projekty, eventy, członkostwo w Klubie EUROPA W NASZEJ SZKOLE).
 6. Konstruowanie, realizacja i ewaluacja nowatorskich programów edukacyjnych.
 7. Kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej przez ucznia.

Szkolenia w obszarze: COACHING

Nauczyciele, dyrektorzy szkół i inni pedagogiczni pracownicy oświaty,wykonują zawód wymagający myślenia o innych i działania dla innych – uczniów, podopiecznych, ich rodziców. O wiele więcej dają od siebie niż biorą. By nie popaść w rutynę ciągle się doskonalą, podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w konferencjach, warsztatach, rozmaitych kursach. Z roku na rok są konfrontowani z nowymi wymaganiami, przepisami, regulacjami.

To nie praca, to powołanie, to misja.

Kiedyś, podczas jakiegoś seminarium szkoleniowego w Niemczech usłyszałam taką oto definicję zawodu nauczyciela:

nauczyciel ma być sprawiedliwy, a jednocześnie ludzki i wyrozumiały, powinien stawiać twarde wymagania, jednak każde dziecko ma traktować indywidualnie, ma rozbudzać zainteresowania, wyrównywać deficyty pedagogiczne, prowadzić działania uświadamiające o uzależnieniach i AIDS, zrealizować program, przy czym tyle samo uwagi poświęcać uczniom wybitnie uzdolnionym jak i tym myślącym wolniej.

Jednym słowem: nauczyciel ma za zadanie poprowadzić przez mgłę grupę wędrowców składającą się z wytrenowanych sportowców oraz z upośledzonych ruchowo, przez pola i bezdroża, w kierunku północno-południowym, i to w taki sposób, aby wszyscy w dobrym nastroju i możliwie w tym samym czasie dotarli do trzech różnych celów wędrówki.

Nie ma chyba zbyt wielu zawodów, wobec których społeczeństwo stawia tak sprzeczne zadania, przyznają Państwo sami.

Pora zainwestować w siebie.

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i innych pedagogicznych pracowników oświaty na coaching, to jest w podróż do realizacji własnych celów, własnych planów i zamierzeń.

Coaching rozumiemy jako pomoc osobie prowadzonej w przejściu od punktu A do punktu B, który jest celem.

Coaching to:

 • otwieranie możliwości
 • towarzyszenie
 • wspieranie.

Coach, przy pomocy pytań i innych technik coachingowych pomaga klientowi w rozwoju osobistym i pomaga mu się rozwijać samodzielnie. Nie rozwiązuje z nim problemu, tylko pomaga odkryć kompetencje, które pozwolą klientowi radzić sobie z tym i podobnymi problemami. To jest bardzo twórczy proces, który pomaga klientowi poznać tkwiący w nim potencjał energii, intelektu, sprawstwa. Powyżej kompetencji jest praca na wartościach.

Zasadą coachingu jest partnerstwo.

Coaching bazuje na zasobach Klienta; za sukces coachingu odpowiedzialny jest Klient.

Przewidujemy 6 do 10 sesji pracy nad wybranym tematem.

Częstotliwość spotkań to średnio: 1x/ 2 tyg. – 1x/ m-c. Praca nad zmianą odbywa się między sesjami. W tym czasie coach pozostaje z osobą prowadzoną w kontakcie mailowym.

Sesje odbywają się w Łodzi, w siedzibie poradni RAZEM, ul. Narutowicza 7/9, pok. 310A.

Cena 1 sesji: 150,- zł.

Zanim umówisz się na pierwszą sesję, obejrzyj film i uwierz we własne możliwości: https://www.youtube.com/watch?v=AfKrKl6U-do

Nasi Coache to pracownicy pedagogiczni oświaty, pełniący różne role formalne i nieformalne, sprawujący różne funkcje. Wszyscy posiadają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z coachingu i praktykę.

Ola Babska

Aleksandra Babska: Absolwentka studiów nauczycielskich na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Socjoterapia z elementami psychoterapii i Coaching dla kadr oświatowych. Doświadczenie w systemie oświaty zdobywała, pracując przez wiele lat jako nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Współpracowała z instytucjami samorządowymi, ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadząc treningi i warsztaty w zakresie rozwoju osobistego i umiejętności wychowawczych. Od kilku lat jest prezeską Fundacji Stacja Relacja, w której realizuje autorskie projekty coachingowe. Jej doświadczenie to ponad 200 przeprowadzonych sesji. W coachingu fascynuje ją przede wszystkim możliwość docierania do tego, co jest dla drugiego człowieka rzeczywiście ważne. W swojej pracy kieruje się słowami Reginy Brett: Ty nie jesteś problemem, jesteś cudem do odkrycia”.

 

Agnieszka Arkusińska

 

Agnieszka Arkusińska: Trener. Specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 20 lat pracowała w szkole (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie), dyrektorka gimnazjum, doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos-u, trenerka z 15.letnim stażem. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych.

 

Beata Matyjas

dr Beata Matyjas: Założycielka Centrum Rozwoju i Edukacji, wcześniej Instytutu Edukacji Ustawicznej.
Od ponad 20 lat zajmuje się profesjonalnie kształceniem dorosłych, absolwentka kursów i studiów podyplomowych szwajcarskich instytucji szkoleniowych WBZ (Weiterbildungszentrale für Sekundarschullehrer) w Lucernie i AEB (Akademie für Erwachsenenbildung) w Bernie, moderator WDN (wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli). Autorka pracy doktorskiej nt. „Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako strategia wdrażania zmian w szkole”.
Ekspert ORE w przygotowywaniu i realizacji ogólnopolskiego projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Absolwentka studiów podyplomowych Coaching dla kadr oświaty.
Entuzjastka modelu TZI Ruth Cohn w pracy z grupami dorosłych.

 

dr Beata Matyjas, coach, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji