Szkolenia w Centrum Rozwoju i Edukacji

Szkolenia dla nauczycieli – Szkolenia Rad Pedagogicznych – Szkolenia dla szkół i placówek edukacyjnych – Szkolenia indywidualne – Coaching

—————————————————————————————————–

Jak uczyć? Szkolenie dla początkujących nauczycieli.

Czas trwania kursu:

45 godzin

Struktura:

 • 5 modułów 8-godzinnych na platformie e-learningowej, w rytmie co miesiąc
 • 2 sesje wymiany doświadczeń na platformie Zoom w terminach uzgodnionych z uczestnikami

Adresaci:
kurs dedykujemy nauczycielom przedmiotowym, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie oraz nauczycielom z doświadczeniem zawodowym, którzy pragną doskonalić swą wiedzę i umiejętności metodyczno-dydaktyczne


Forma formalnego uznania kursu:
certyfikat ukończenia kursu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli uwzględniający wymagania awansu zawodowego


Zagadnienia:

 1. Roczny plan pracy nauczyciela. Zalety dobrego planu.
 2. Formułowanie celów dydaktycznych. Scenariusz lekcji jako skuteczne narzędzie wsparcia podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 3. Metody i techniki nauczania uczenia się. Metoda projektu edukacyjnego. Metoda WebQuest.
 4. Media i technologie w pracy stacjonarnej i w nauczaniu zdalnym. Metodyka kształcenia na odległość.
 5. Budowanie relacji. Empatia. Porozumiewanie się językiem serca.
 6. Kierowanie grupą. Model Interakcji w grupie z orientacją na temat (TZI – Ruth Cohn).
 7. Ocenianie bez osądów i interpretacji. Waga i magia informacji zwrotnej.


Zajęcia prowadzą:

dr Beata Owczarska
sama, będąc nieustannie w drodze rozwoju osobistego i zawodowego, wspieram nauczyciel(k)i w zdobywaniu nowych kwalifikacji osobistych i zawodowych. Kocham to, co robię. Kształceniem dorosłych zajmuję się od wielu lat i wciąż znajduję radość i satysfakcję, gdy absolwenci i absolwentki moich kursów wracają, chcąc odnowić kontakt, podzielić się własnymi  doświadczeniami, pogłębić wiedzę, nabyć nowych umiejętności.
Jestem właścicielką firmy, wykładowczynią, trenerką, edukatorką, coachem, lecz przede wszystkim osobą ze wspierającą duszą pedagoga, otwartą na ludzi i świat.

 

dr Małgorzata Rosin
jestem wieloletnim nauczycielem aktualnych i przyszłych nauczycieli. Przez wiele lat prowadziłam kursy z zakresu pedagogii Thomasa Gordona „Wychowanie bez zwycięzców i pokonanych”. Jestem przekonana, że kluczem do sukcesu w relacjach z wychowankami jest dobra, nietoksyczna komunikacja oraz umiejętność traktowania sytuacji konfliktowych jako problemu do wspólnego rozwiązania. Jestem także przekonana, że nauczyciel , chcąc dobrze wykonywać swój zawód, musi zadbać o siebie.

 

 

Cena kursu: 450,00 zł/os. obejmuje

 • dostęp do materiałów na platformie e-learningowej z możliwością ich zapisania/ wydrukowania przez okres trwania kursu i miesiąc po jego zakończeniu, tj. do 22lutego 2021r.
 • udział w dwóch 1,5-godzinnych sesjach online
 • certyfikat uczestnictwa w formie doskonalenia zawodowego uwzględniający
  wymagania awansu zawodowego
 • przestrzeń na indywidualne konsultacje z prowadzącymi przez cały czas trwania kursu

Zgłaszać się można telefonicznie lub elektronicznie
tel. 889 440 188
e-mail: biuro@crie.pl


Dane dostępowe do platformy przekażemy uczestnikowi po dokonaniu wpłaty za kurs na konto

Centrum Rozwoju i Edukacji – dr Beata Owczarska
Bank CitiHandlowy O/Łódź 29 1030 0019 0109 8530 0011 4546
treść: kurs O nauczaniu i uczeniu się


Masz pytania, pisz…
dr Beata Owczarska
e-mail: b.owczarska@crie.pl

 

—————————————————————————————————–

Oferujemy Państwu całoroczne kompleksowe wspomaganie szkoły, oparte na wspólnej diagnozie potrzeb, obejmujące:

 • doskonalenie nauczycieli,
 • wspieranie rozwoju szkoły (projekty school development),
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla nauczycieli, uczniów i rodziców w formie konsultacji indywidualnych, terapii, analizy przypadków i planowania działań wspierających.

Zasady współpracy, harmonogram działań, metody monitoringu i ewaluacji zapisujemy w negocjowanym z Dyrekcją szkoły/ placówki kontrakcie.Wszystkie szkolenia zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować ich treść i czas trwania do potrzeb Rady Pedagogicznej konkretnej szkoły czy placówki.

Najkrótsze szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne.

—————————————————————————————————–

Szkolenia w obszarze:  NVC (Nonviolent Communication) Marshalla Rosenberga dla nauczycieli

KONTAKT NAD ROZWIĄZANIE – 16 godz. dyd.

 1. Wszyscy mamy piękne potrzeby.
  „Każda krytyka czy agresywne zachowanie jest tragicznym wyrazem niezaspokojonych potrzeb”. Marshall Rosenberg
 2. Cztery kroki do porozumienia bez przemocy.
 3. Empatia

ZA KAŻDYM NIE STOI TAK – 16 godz. dyd.

 1. Nazywanie uczuć drugiej osoby pozwala wrócić do siebie.
 2. Język żyrafy versus język szakala.
 3. Osądy o sobie i innych – cztery reakcje na trudny komunikat.
 4. Wyrażając prośby uwzględniać w nich świat drugiej osoby.

NIE WSZYSTKO ZŁOTO CO SIĘ ŚWIECI – 16 godz. dyd.

 1. Etykiety
 2. Pozytywna informacja zwrotna.
 3. Wszystko, co robimy, jest darem.
  „Chodzi o budowanie takiego kontaktu, który sprawia, że naturalne dawanie się dzieje”. Marshall Rosenberg

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W POKOJOWY SPOSÓB – 16 godz. dyd.

 1. Porzucanie zamiaru zmuszania innych do tego, na czym nam zależy. Tworzenie okoliczności, dzięki którym wszyscy zaspokajają swoje potrzeby.
 2. Mamy zawsze wybór: racja czy relacja.
 3. Od konfliktu do dylematu.

WYCHOWANIE W DUCHU EMPATII – 16 godz. dyd.

 1. Na jakich rodziców nas wychowano?
 2. Granice przymusu i kary.
 3. Niedoskonałość nagród.
 4. Wojna o prace domowe.
 5. Bezwarunkowa miłość.

WYCHOWANIE WARUNKOWE – 16 godz. dyd.

 1. „Pozytywne uczucia, które mamy dla naszych dzieci, nie są tak ważne, jak dziecięca percepcja naszego postępowania”. Alfie Kohn
 2. „Im bardziej ktoś jest nagradzany za zrobienie czegoś, tym mniej będzie skłonny interesować się rzeczą, którą musiał zrobić, żeby dostać nagrodę”. Alfie Kohn
 3. Porozmawiajmy o miłości. Porozmawiajmy o motywacji.

—————————————————————————————————–

Szkolenia w obszarze: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

 1. Organizacja i planowanie pracy nauczycielskich zespołów zadaniowych; określenie nowego zakresu zadań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Rola i zadania koordynatora zespołu (minimum 2 x 4 godz. dyd.)
 2. Dostosowanie programów nauczania i metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych.
 3. Opracowanie indywidualnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Plan działań wspierających. Indywidualizacja metod i form pracy z uczniem o SPE.
 5. Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 6. Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 7. Rehabilitacja dzieci z dysfunkcją ruchu i wadami postaw

—————————————————————————————————–

Spotkania z rodzicami (2-3 godz. dyd.)

 1. Style uczenia się dziecka.
 2. Zmiana etapu edukacyjnego.
 3. Radzenie sobie ze stresem dziecka.
 4. Zainteresowania dziecka – rozwijanie mocnych stron.

—————————————————————————————————–

Szkolenia w obszarze: Wychowanie, opieka

 1. Agresja w szkole – jak przeciwdziałać ?
 2. Nauczyciel wychowawca – doradca życiowy.
 3. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 4. Rola rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły.
  Rzeczywista, nie deklaratywna, współpraca z rodzicami.
 5. Konflikt w szkole. Jak zapobiegać, przeciwdziałać, jak sobie radzić?
 6. Pedagogika Thomasa Gordona – „Wychowanie bez zwycięzców i pokonanych”.
 7. Prawa dziecka.
 8. Prawa nauczyciela, ucznia i rodzica.
 9. Wspomaganie edukacji obywatelskiej i patriotycznej.
 10. Narkotyki w szkole.
 11. Diagnoza pedagogiczna i dydaktyczna oraz sposoby jej wykorzystywania w procesie edukacji.
 12. Wspieranie rozwoju, zdolności i kreatywności ucznia.
 13. Rozwijanie i kształtowanie postaw wychowawczych uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 14. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia

—————————————————————————————————–

Szkolenia w obszarze: Rozwój zawodowy nauczyciela

 1. Autorytet, wizerunek i etyka – wyzwania współczesnego nauczyciela.
 2. Awans zawodowy nauczyciela – planowanie ścieżki rozwoju.
 3. Organizacja warsztatu pracy młodego nauczyciela.
 4. Emisja i higiena głosu.
 5. Wypalenie zawodowe nauczyciela.
 6. Przygotowanie nauczyciela i ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 7. Hospitacje koleżeńskie i diagnozujące.
 8. Wspieranie współpracy nauczycieli przedmiotu i języka obcego (kształcenie dwujęzyczne).
 9. Akademia Umiejętności Nauczycielskich (praktyczne porady, jak radzić sobie w trudnych, często zaskakujących sytuacjach zawodowych w miejscu pracy?).

—————————————————————————————————–

Szkolenia w obszarze: Zarządzanie

 1. Rola dyrektora w strategicznym zarządzaniu szkołą/placówką. Efekt synergii zasługą przywódcy.
 2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla potrzeb edukacji.
 3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli – diagnoza potrzeb, planowanie działań, budowanie struktury projektu WDN, realizacja planu, zarządzanie procesem, ewaluacja (minimum 1 rok szkolny).
 4. Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem podnoszenia jakości edukacji.
 5. Edukacyjna wartość dodana.
 6. Wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
  w celu doskonalenia efektywności kształcenia.
 7. Jak być konkurencyjnym na rynku? Marketing i budowanie wizerunku placówki oświatowej.
 8. Kontakt z mediami. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (opisy przypadków).
 9. Wspomaganie szkół w osiąganiu wysokiej jakości pracy. Budowanie systemu jakości (minimum 2 x 4 godz. dyd.).

—————————————————————————————————–

Szkolenia w obszarze: Dydaktyka

 1. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Ocenianie kształtujące (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 3. Autoprezentacja – przygotowanie ucznia do wypowiedzi ustnych i doboru wizualizacji.
 4. Budowanie zajęć interdyscyplinarnych.
 5. Europa w szkole (projekty, eventy, członkostwo w Klubie EUROPA W NASZEJ SZKOLE).
 6. Konstruowanie, realizacja i ewaluacja nowatorskich programów edukacyjnych.
 7. Kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej przez ucznia.

—————————————————————————————————–

Kontakt w sprawie przeprowadzenia szkolenia: b.owczarska@crie.pl
Cena do uzgodnienia – w zależności od liczebności grupy (w przypadku szkoleń w obszarze NVC maks. 12 osób)

—————————————————————————————————–

Oferujemy także szkolenia w obszarze: COACHING

Nauczyciele, dyrektorzy szkół i inni pedagogiczni pracownicy oświaty, wykonują zawód wymagający myślenia o innych i działania dla innych – uczniów, podopiecznych, ich rodziców. O wiele więcej dają od siebie niż biorą. By nie popaść w rutynę ciągle się doskonalą, podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w konferencjach, warsztatach, rozmaitych kursach. Z roku na rok są konfrontowani z nowymi wymaganiami, przepisami, regulacjami.

To nie praca, to powołanie, to misja.

Kiedyś, podczas jakiegoś seminarium szkoleniowego w Niemczech usłyszałam taką oto definicję zawodu nauczyciela:

nauczyciel ma być sprawiedliwy, a jednocześnie ludzki i wyrozumiały, powinien stawiać twarde wymagania, jednak każde dziecko ma traktować indywidualnie, ma rozbudzać zainteresowania, wyrównywać deficyty pedagogiczne, prowadzić działania uświadamiające o uzależnieniach i AIDS, zrealizować program, przy czym tyle samo uwagi poświęcać uczniom wybitnie uzdolnionym jak i tym myślącym wolniej.

Jednym słowem: nauczyciel ma za zadanie poprowadzić przez mgłę grupę wędrowców składającą się z wytrenowanych sportowców oraz z upośledzonych ruchowo, przez pola i bezdroża, w kierunku północno-południowym, i to w taki sposób, aby wszyscy w dobrym nastroju i możliwie w tym samym czasie dotarli do trzech różnych celów wędrówki.

Nie ma chyba zbyt wielu zawodów, wobec których społeczeństwo stawia tak sprzeczne zadania, przyznają Państwo sami.

Pora zainwestować w siebie.

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i innych pedagogicznych pracowników oświaty na coaching, to jest w podróż do realizacji własnych celów, własnych planów i zamierzeń.

Coaching rozumiemy jako pomoc osobie prowadzonej w przejściu od punktu A do punktu B, który jest celem.

Coaching to:

 • otwieranie możliwości
 • towarzyszenie
 • wspieranie.

Coach, przy pomocy pytań i innych technik coachingowych pomaga klientowi w rozwoju osobistym i pomaga mu się rozwijać samodzielnie. Nie rozwiązuje z nim problemu, tylko pomaga odkryć kompetencje, które pozwolą klientowi radzić sobie z tym i podobnymi problemami. To jest bardzo twórczy proces, który pomaga klientowi poznać tkwiący w nim potencjał energii, intelektu, sprawstwa. Powyżej kompetencji jest praca na wartościach.

Zasadą coachingu jest partnerstwo.

Coaching bazuje na zasobach Klienta; za sukces coachingu odpowiedzialny jest Klient.

Przewidujemy 6 do 10 sesji pracy nad wybranym tematem.

Częstotliwość spotkań to średnio: 1x/ 2 tyg. – 1x/ m-c. Praca nad zmianą odbywa się między sesjami. W tym czasie coach pozostaje z osobą prowadzoną w kontakcie mailowym.

Sesje odbywają się w Łodzi, w siedzibie poradni RAZEM, ul. Narutowicza 7/9, pok. 310A.

Cena 1 sesji: 150,- zł.

Zanim umówisz się na pierwszą sesję, obejrzyj film i uwierz we własne możliwości.

Nasi Coache to pracownicy pedagogiczni oświaty, pełniący różne role formalne i nieformalne, sprawujący różne funkcje. Wszyscy posiadają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z coachingu i praktykę.

 

Ola-Babska

Aleksandra Babska: Absolwentka studiów nauczycielskich na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Socjoterapia z elementami psychoterapii i Coaching dla kadr oświatowych. Doświadczenie w systemie oświaty zdobywała, pracując przez wiele lat jako nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Współpracowała z instytucjami samorządowymi, ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadząc treningi i warsztaty w zakresie rozwoju osobistego i umiejętności wychowawczych. Od kilku lat jest prezeską Fundacji Stacja Relacja, w której realizuje autorskie projekty coachingowe. Jej doświadczenie to ponad 200 przeprowadzonych sesji. W coachingu fascynuje ją przede wszystkim możliwość docierania do tego, co jest dla drugiego człowieka rzeczywiście ważne. W swojej pracy kieruje się słowami Reginy Brett: Ty nie jesteś problemem, jesteś cudem do odkrycia”

 

Agnieszka-ArkusińskaAgnieszka Arkusińska: Trener. Specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 20 lat pracowała w

szkole (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie), dyrektorka gimnazjum, doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos-u, trenerka z 15.letnim stażem. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych.

 

Beata-Owczarskadr Beata Owczarska: Założycielka Centrum Rozwoju i Edukacji, wcześniej Instytutu Edukacji Ustawicznej.

Od ponad 20 lat zajmuje się profesjonalnie kształceniem dorosłych, absolwentka kursów i studiów podyplomowych szwajcarskich instytucji szkoleniowych WBZ (Weiterbildungszentrale für Sekundarschullehrer) w Lucernie i AEB (Akademie für Erwachsenenbildung) w Bernie, moderator WDN (wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli). Autorka pracy doktorskiej nt. „Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako strategia wdrażania zmian w szkole”.

Ekspert ORE w przygotowywaniu i realizacji ogólnopolskiego projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Absolwentka studiów podyplomowych Coaching dla kadr oświaty.
Entuzjastka modelu TZI Ruth Cohn w pracy z grupami dorosłych.

dr Beata Owczarska, coach, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji