Szanowni Państwo,
jakość oznacza dla zespołu CRiE dbałość o dotrzymanie najwyższych standardów nowoczesnego kształcenia dorosłych oraz realizację wszystkich zobowiązań merytorycznych i formalno-prawnych złożonych Państwu podczas rekrutacji na studia podyplomowe i kursy.

STUDIA PODYPLOMOWE STACJONARNE

Cele i treści kształcenia podporządkowane są praktycznym potrzebom zawodowym Słuchaczy

 • Na pierwszych zajęciach kierownik grupy przeprowadza diagnozę potrzeb.
 • W każdym programie umożliwia się Słuchaczom wybór modułów tematycznych na życzenie w wymiarze maks. 8 godzin dydaktycznych dla sektora oświatowego i 16 godzin dla sektora biznesowego. Moduł z tematami „na życzenie grupy” planowany jest w ostatnim semestrze, a tematyka modułu ustalana jest z grupą z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

Na zajęciach występują sytuacje umożliwiające aktywny udział słuchaczy

 • W każdym programie teoretyczna część zajęć nie może przekroczyć 35% ogólnej liczby godzin.
 • Na zajęciach tworzone są warunki do dyskusji, wymiany doświadczeń, prezentacji poglądów; najczęściej stosowane metody pracy to: casestudy, symulacja, projekt.

Zajęcia realizowane są zgodnie z planem

 • Zajęcia są planowane:
  • w sektorze oświatowym – na cały okres realizacji programu (z wyjątkiem zajęć realizowanych w placówkach, gdzie planowanie terminów dokonywane jest wspólnie z dyrekcją)
  • w sektorze biznesowym – na jeden semestr
 • Wykładowcy informują Słuchaczy na pierwszych zajęciach o programie swojego modułu.

W programach studiów oświatowych występują elementy samokształcenia kierowanego
poprzez wymianę doświadczeń w grupach wsparcia

 • W każdym programie zaplanowane są co najmniej 3 spotkania w grupach wsparcia.
 • Funkcjonuje instytucja kierownika grupy, który:
  • prowadzi zajęcia integracyjne i buduje poczucie przynależności do grupy,
  • spotyka się z grupą na zjazdach następujących po spotkaniach słuchaczy w grupach wsparcia celem przeprowadzenia wymiany doświadczeń i prezentacji wypracowanych rozwiązań,
  • pomaga tworzyć dokumentację zgromadzonych doświadczeń.

 

STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE

są realizowane według zasad przedstawionych Słuchaczom na pierwszym zjeździe stacjonarnym i obowiązujących przez cały czas realizacji studiów podyplomowych.
Każdy Słuchacz otrzymuje swój indywidualny grafik organizacji studiów podyplomowych (GOSP), zawierający harmonogram zajęć i zadań do wykonania. Wykonanie zadania jest oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Systematyczność i jakość wykonania zadań stanowi element oceny w końcowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań (tzn. aktywnego uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć i pomyślnego zaliczenia przewidzianej dla danego programu studiów podyplomowych końcowej procedury kwalifikacyjnej Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Słuchacze studiów podyplomowych oświatowych kończą studia podyplomowe rozmową kwalifikacyjną, która dotyczy między innymi doświadczeń zgromadzonych w trakcie realizacji programu i opisanych w portfolio. Słuchacze studiów podyplomowych biznesowych zaliczają na ocenę poszczególne moduły przedmiotowe lub wykonują projekt zespołowy, a także przygotowują portfolio podsumowujące studia i zdobyte podczas nich wiedzę i umiejętności.

Kursy

 • Zajęcia odbywają się w zaplanowanych i zakomunikowanych Słuchaczom terminach.
 • Na zajęciach realizowany jest program przedstawiony w materiałach informacyjnych CRiE, upowszechnianych w formie drukowanej i na nośnikach elektronicznych.
 • Na życzenie grupy prowadzący może zmodyfikować treść kursu, wychodząc naprzeciw potrzebom Słuchaczy. Takie działanie jest możliwe, gdy potrzebę modyfikacji treści zgłosi więcej niż połowa członków grupy.
 • Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający Słuchaczom aktywny w nich udział, z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i technologii edukacyjnych.
 • Słuchacze, którzy uczestniczyli w całym kursie otrzymują świadectwo ukończenia na druku firmowym CRiE, natomiast w przypadku kursów co najmniej 20-godzinnych wystawiamy Państwu świadectwo ukończenia kursu doskonalenia zawodowego na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Centrum Rozwoju i Edukacji realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty w realizacji:

Projekty zakończone:

 • „Od ucznia do profesjonalisty – program rozwojowy Technikum nr 1 w Kutnie”
 • „Piąty bieg w drodze do kariery uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kutnie”
 • „Wykluczamy wykluczenie”
 • “Kreowanie wizerunku firmy – profesjonalne szkolenia dla osób pracujących z województwa łódzkiego