———————————————————————————————————————————-

Nasze standardy

———————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,
jakość oznacza dla zespołu CRiE dbałość o dotrzymanie najwyższych standardów nowoczesnego kształcenia dorosłych oraz realizację wszystkich zobowiązań merytorycznych i formalno-prawnych złożonych Państwu podczas rekrutacji na kursy i studia podyplomowe.

———————————————————————————————————————————-

Kury/ Szkolenia 

———————————————————————————————————————————-

Kursy/ Szkolenia (Centrum Rozwoju i Edukacji Beata Owczarska)

Cele jakościowe:

 • Klienci CRiE są zadowoleni z usług szkoleniowych placówki i wyrażają swą satysfakcję w różnych formach ewaluacji jakości.
 • CRiE realizuje swoje usługi według opracowanych i modyfikowanych przez pracowników merytorycznych standardów jakości.
 • CRiE cieszy się wśród klientów i partnerów opinią placówki o wysokiej jakości świadczonych usług.
 • CRiE jest rozpoznawane w otoczeniu jako placówka wspierająca długofalowe procesy rozwoju i zmian u klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
 • CRiE jest aktywnym uczestnikiem debaty publicznej na tematy związane z edukacją.
 • CRiE ma stałych odbiorców swoich usług. CRiE stale zwiększa liczbę klientów.
 • Zespół pracowników CRiE podnosi swoje kwalifikacje.

Standardy jakościowe

 • CRiE planuje i realizuje usługi szkoleniowe w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania klientów.
 • CRiE zatrudnia kadrę o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniu praktycznym.
 • CRiE prowadzi usługi szkoleniowe z zastosowaniem metod i form pracy umożliwiających uczestnikom aktywny udział w zajęciach, wymianę poglądów i doświadczeń, przeżywanie.
 • CRiE udostępnia materiały szkoleniowe on-line a w formie drukowanej wyłącznie takie, które służą wykorzystaniu na zajęciach.
 • Zaświadczenia o uczestnictwie i certyfikaty przekazywane są uczestnikom drogą elektroniczną.
 • CRiE prowadzi superwizję i ewaluację realizowanych usług edukacyjnych.

———————————————————————————————————————————-

Kursy/ Szkolenia prowadzone przez CRIE w projektach współfinansowanych ze środków UE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie 

Projekt: „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.”

Szkolenie: „Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym” 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

Grudzień 2016 – Czerwiec 2017

Projekt: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” 

Szkolenia:

„Innowacyjne metody wsparcia procesu uczenia się i rozwoju osobistego: PBL, GROW, SMART, C5, koła decyzyjne, wizualizacje, perspektywy”

„Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” 

„Kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu” 

„Kurs z zakresu obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji” 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi 

Projekt: „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”

Szkolenia:

„Innowacyjne metody wsparcia procesu uczenia się i rozwoju osobistego: PBL, GROW, SMART, C5, koła decyzyjne, wizualizacje, perspektywy”

„Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”

„Kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu”

„Kurs z zakresu obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji”

„Komunikacja w pracy z uczniem agresywnym o obniżonej motywacji do nauki” 

„Neurodydaktyka/ biologia mózgu/możliwości i style uczenia się w kontekście pracy z uczniem placówki socjoterapeutycznej.”

 „Metody Coachingowe w pracy z uczniem z obniżoną motywacją do nauki”

„Współpraca z rodzicem ucznia w trudnej i dysfunkcyjnej sytuacji rodzinnej.” 

Superwizja”

“Szkolenie z zakresu obsługi cyfrowego narzędzia do obróbki grafiki – Adobe Photoshop Lightroom” 

“Szkolenie z zakresu obróbki audio i video – Pinnacle Studio” 

 

VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Projekt: „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi”

Szkolenia:

„Szkolenie z komunikacji interpersonalnej – dla nauczycieli” 

„Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w sieci dla nauczycieli” 

„Szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla nauczycieli” 

„Szkolenie z zakresu szybkiego uczenia się i zapamiętywania.”

 

Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi

Projekt: „Otwarci na wiedzę”

Szkolenia:

„Język żyrafy i język szakala, czyli jak porozumiewać się językiem bez przemocy. NVC Marshalla Rosenberga” 

„Jak szybciej dojść do celu? Jak konstruktywnie rozwiązać problem? Jak wywołać refleksje o tym co się stało? Techniki coachingowe w pracy z uczniami” 

Nauczania metodą eksperymentu” 

Obsługa narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji” 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi 

Projekt: „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”

 Szkolenia: „Techniki coachingowe w pracy z uczniami” 

„Innowacyjne metody wsparcia procesu uczenia się i rozwoju osobistego: PBL, GROW, SMART, C5, koła decyzyjne, wizualizacje, perspektywy.” 

Nauczania metodą eksperymentu” 

Obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji” 

 

Projekt: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi”

Szkolenia: „Szkolenie z zakresu efektywnych i nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego”

„Szkolenie z zakresu treningu twórczego myślenia: Odyseja Umysłu” 

Szkolenie z zakresu kinezjologii edukacyjnej – Metoda Denisona st. I i II”

Szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz – st. I i II” 

Szkolenie z zakresu zajęć doświadczalnych jako strategii pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych – Szkiełko i oko” 

Szkolenie z zakresu Blended learning – jak połączyć nauczanie tradycyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi 

Projekt: „Przyszłość z Czwórką”

Szkolenia:

„Techniki coachingowe w pracy z uczniami” 

„Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”

Nauczania metodą eksperymentu”

Obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji” 

 

———————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————-

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej prowadzone przez CRIE:

Centrum Rozwoju i Edukacji zrealizowało następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Rozwój kompetencji kluczowych – program rozwojowy – realizowany w MOS w Nowej Wsi
 • „Od ucznia do profesjonalisty – program rozwojowy Technikum nr 1 w Kutnie”
 • „Piąty bieg w drodze do kariery uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kutnie”
 • „Wykluczamy wykluczenie”
 • “Kreowanie wizerunku firmy – profesjonalne szkolenia dla osób pracujących z województwa łódzkiego

 

———————————————————————————————————————————-

Studia podyplomowe stacjonarne i on-line

———————————————————————————————————————————-

Studia podyplomowe stacjonarne (Centrum Rozwoju i Edukacji S.C. oraz Instytut Edukacji Ustawicznej S.C. wraz z Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki w Łodzi)

Cele i treści kształcenia podporządkowane są praktycznym potrzebom zawodowym Słuchaczy

 • Na pierwszych zajęciach kierownik grupy przeprowadza diagnozę potrzeb.
 • W każdym programie umożliwia się Słuchaczom wybór modułów tematycznych na życzenie w wymiarze maks. 8 godzin dydaktycznych dla sektora oświatowego i 16 godzin dla sektora biznesowego. Moduł z tematami „na życzenie grupy” planowany jest w ostatnim semestrze, a tematyka modułu ustalana jest z grupą z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

Na zajęciach występują sytuacje umożliwiające aktywny udział słuchaczy

 • W każdym programie teoretyczna część zajęć nie może przekroczyć 35% ogólnej liczby godzin.
 • Na zajęciach tworzone są warunki do dyskusji, wymiany doświadczeń, prezentacji poglądów; najczęściej stosowane metody pracy to: casestudy, symulacja, projekt.

Zajęcia realizowane są zgodnie z planem

 • Zajęcia są planowane:
  • w sektorze oświatowym – na cały okres realizacji programu (z wyjątkiem zajęć realizowanych w placówkach, gdzie planowanie terminów dokonywane jest wspólnie z dyrekcją)
  • w sektorze biznesowym – na jeden semestr
 • Wykładowcy informują Słuchaczy na pierwszych zajęciach o programie swojego modułu.

W programach studiów oświatowych występują elementy samokształcenia kierowanego
poprzez wymianę doświadczeń w grupach wsparcia

 • W każdym programie zaplanowane są co najmniej 3 spotkania w grupach wsparcia.
 • Funkcjonuje instytucja kierownika grupy, który:
  • prowadzi zajęcia integracyjne i buduje poczucie przynależności do grupy,
  • spotyka się z grupą na zjazdach następujących po spotkaniach słuchaczy w grupach wsparcia celem przeprowadzenia wymiany doświadczeń i prezentacji wypracowanych rozwiązań,
  • pomaga tworzyć dokumentację zgromadzonych doświadczeń.

———————————————————————————————————————————-

Studia podyplomowe on-line (Centrum Rozwoju i Edukacji S.C. oraz Instytut Edukacji Ustawicznej S.C. wraz z Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki w Łodzi)

są realizowane według zasad przedstawionych Słuchaczom na pierwszym zjeździe stacjonarnym i obowiązujących przez cały czas realizacji studiów podyplomowych.
Każdy Słuchacz otrzymuje swój indywidualny grafik organizacji studiów podyplomowych (GOSP), zawierający harmonogram zajęć i zadań do wykonania. Wykonanie zadania jest oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Systematyczność i jakość wykonania zadań stanowi element oceny w końcowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań (tzn. aktywnego uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć i pomyślnego zaliczenia przewidzianej dla danego programu studiów podyplomowych końcowej procedury kwalifikacyjnej Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Słuchacze studiów podyplomowych oświatowych kończą studia podyplomowe rozmową kwalifikacyjną, która dotyczy między innymi doświadczeń zgromadzonych w trakcie realizacji programu i opisanych w portfolio. Słuchacze studiów podyplomowych biznesowych zaliczają na ocenę poszczególne moduły przedmiotowe lub wykonują projekt zespołowy, a także przygotowują portfolio podsumowujące studia i zdobyte podczas nich wiedzę i umiejętności.

———————————————————————————————————————————-