Jakość oznacza dla zespołu CRiE dbałość o dotrzymanie najwyższych standardów nowoczesnego kształcenia dorosłych oraz realizację wszystkich zobowiązań merytorycznych i formalno-prawnych złożonych Państwu podczas rekrutacji na kursy i studia podyplomowe.

Kursy/ Szkolenia (Centrum Rozwoju i Edukacji Beata Owczarska)

Cele jakościowe:

 • Klienci CRiE są zadowoleni z usług szkoleniowych placówki i wyrażają swą satysfakcję w różnych formach ewaluacji jakości.
 • CRiE realizuje swoje usługi według opracowanych i modyfikowanych przez pracowników merytorycznych standardów jakości.
 • CRiE cieszy się wśród klientów i partnerów opinią placówki o wysokiej jakości świadczonych usług.
 • CRiE jest rozpoznawane w otoczeniu jako placówka wspierająca długofalowe procesy rozwoju i zmian u klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
 • CRiE jest aktywnym uczestnikiem debaty publicznej na tematy związane z edukacją.
 • CRiE ma stałych odbiorców swoich usług. CRiE stale zwiększa liczbę klientów.
 • Zespół pracowników CRiE podnosi swoje kwalifikacje.

Standardy jakościowe

 • CRiE planuje i realizuje usługi szkoleniowe w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania klientów.
 • CRiE zatrudnia kadrę o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniu praktycznym.
 • CRiE prowadzi usługi szkoleniowe z zastosowaniem metod i form pracy umożliwiających uczestnikom aktywny udział w zajęciach, wymianę poglądów i doświadczeń, przeżywanie.
 • CRiE udostępnia materiały szkoleniowe on-line a w formie drukowanej wyłącznie takie, które służą wykorzystaniu na zajęciach.
 • Zaświadczenia o uczestnictwie i certyfikaty przekazywane są uczestnikom drogą elektroniczną.
 • CRiE prowadzi superwizję i ewaluację realizowanych usług edukacyjnych.

Kursy/ Szkolenia prowadzone przez CRIE w projektach współfinansowanych ze środków UE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie 

Projekt: „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.”

Szkolenie: „Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym” 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

Projekt: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” 

Szkolenia:

„Innowacyjne metody wsparcia procesu uczenia się i rozwoju osobistego: PBL, GROW, SMART, C5, koła decyzyjne, wizualizacje, perspektywy”

„Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” 

„Kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu” 

„Kurs z zakresu obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji” 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi 

Projekt: „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”

Szkolenia:

„Innowacyjne metody wsparcia procesu uczenia się i rozwoju osobistego: PBL, GROW, SMART, C5, koła decyzyjne, wizualizacje, perspektywy”

„Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”

„Kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu”

„Kurs z zakresu obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji”

„Komunikacja w pracy z uczniem agresywnym o obniżonej motywacji do nauki” 

„Neurodydaktyka/ biologia mózgu/możliwości i style uczenia się w kontekście pracy z uczniem placówki socjoterapeutycznej.”

 „Metody Coachingowe w pracy z uczniem z obniżoną motywacją do nauki”

„Współpraca z rodzicem ucznia w trudnej i dysfunkcyjnej sytuacji rodzinnej.” 

Superwizja”

“Szkolenie z zakresu obsługi cyfrowego narzędzia do obróbki grafiki – Adobe Photoshop Lightroom” 

“Szkolenie z zakresu obróbki audio i video – Pinnacle Studio” 

 

VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Projekt: „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi”

Szkolenia:

„Szkolenie z komunikacji interpersonalnej – dla nauczycieli” 

„Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w sieci dla nauczycieli” 

„Szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla nauczycieli” 

„Szkolenie z zakresu szybkiego uczenia się i zapamiętywania.”

 

Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi

Projekt: „Otwarci na wiedzę”

Szkolenia:

„Język żyrafy i język szakala, czyli jak porozumiewać się językiem bez przemocy. NVC Marshalla Rosenberga” 

„Jak szybciej dojść do celu? Jak konstruktywnie rozwiązać problem? Jak wywołać refleksje o tym co się stało? Techniki coachingowe w pracy z uczniami” 

Nauczania metodą eksperymentu” 

Obsługa narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji” 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi 

Projekt: „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”

 Szkolenia: „Techniki coachingowe w pracy z uczniami” 

„Innowacyjne metody wsparcia procesu uczenia się i rozwoju osobistego: PBL, GROW, SMART, C5, koła decyzyjne, wizualizacje, perspektywy.” 

Nauczania metodą eksperymentu” 

Obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji” 

 

Projekt: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi”

Szkolenia: „Szkolenie z zakresu efektywnych i nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego”

„Szkolenie z zakresu treningu twórczego myślenia: Odyseja Umysłu” 

Szkolenie z zakresu kinezjologii edukacyjnej – Metoda Denisona st. I i II”

Szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz – st. I i II” 

Szkolenie z zakresu zajęć doświadczalnych jako strategii pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych – Szkiełko i oko” 

Szkolenie z zakresu Blended learning – jak połączyć nauczanie tradycyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi 

Projekt: „Przyszłość z Czwórką”

Szkolenia:

„Techniki coachingowe w pracy z uczniami” 

„Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”

Nauczania metodą eksperymentu”

Obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji” 

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej prowadzone przez CRIE:

Centrum Rozwoju i Edukacji zrealizowało następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Rozwój kompetencji kluczowych – program rozwojowy – realizowany w MOS w Nowej Wsi
 • „Od ucznia do profesjonalisty – program rozwojowy Technikum nr 1 w Kutnie”
 • „Piąty bieg w drodze do kariery uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kutnie”
 • „Wykluczamy wykluczenie”
 • “Kreowanie wizerunku firmy – profesjonalne szkolenia dla osób pracujących z województwa łódzkiego