Ochrona danych osobowych w Centrum Rozwoju i Edukacji

Centrum Rozwoju i Edukacji WSFiI (dalej: CRiE) szanuje prawo użytkowników do prywatności, stosując odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania technologiczne stara się zapewnić ochronę danych osobowych przed dostępem dla osób trzecich.

Rejestracja, dane osobowe

Jedynym serwisem wymagającym rejestracji lub zalogowania, w celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu jest Platforma Edukacyjna obsługiwana przez Centrum Rozwoju i Edukacji, dostępna dla Studentów studiów podyplomowych oraz Kursantów. Użytkownik Platformy Edukacyjnej udostępnia dane osobowe, takie jak np.: imię i nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania, data urodzenia, płeć a także login i hasło czy też inne niezbędne informacje do korzystania z serwisu. W formularzu składanym w ramach procedury rekrutacyjnej należy, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów serwisu CRiE. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji korzystania z innych usług jak np. newsletter lub przy okazji organizowania okolicznościowych akcji/wydarzeń.

Centrum Rozwoju i Edukacji informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu, chyba że dane są przetwarzane w ramach konkretnych usług realizowanych na rzecz innych podmiotów – w takim wypadku CRiE świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.

Cookies
Zbieranie informacji o użytkownikach jest również często realizowane z wykorzystaniem mechanizmu „cookies”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w linku: ‘Cookies na stronie CRiE’

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
Przepisy prawa w Unii Europejskiej:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych 95/46/WE

Przepisy prawa krajowego:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych