FRIS w CRIE

FRIS – Style Myślenia

Badanie FRIS – to nowe, polskie narzędzie rozwojowe, pozwalające określić pre-dyspozycje i interakcje pomiędzy różnymi stylami i umiejętności współpracy
w grupie.
Określa:
• styl myślenia
• styl działania
• proces grupowy.

 

System FRIS

 

Badanie jest zaawansowanym narzędziem rozwojowym opartym na psychologii poznawczej, a zarazem prostym do zastosowania w zarządzaniu, sprzedaży, rekruta-cji czy pracy grupowej. Podnosi efektywność w procesach komunikacji i zarządzania. Można go wykonać indywidualnie jako element rozwoju osobistego lub dla całej grupy np. kadry kierowniczej. Doskonałe narzędzie do pracy z klientami, pracownikami lub współpracownikami.

 

 

Badanie szczególnie polecane dla menedżerów, liderów projektów oraz wszystkich, którzy poprzez rozwój osobowości chcą osiągać lepsze wyniki oraz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne.

 

Styl Myślenia (4 style myślenia)
Opisany przez jedną dominującą i niezmienną perspektywę.
W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.
Styl Działania (14 stylów działania)
Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw.
Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

MODEL FRIS

Perspektywa faktów – ZAWODNIK
Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.
STYL LOGICZNY: określa jeden nadrzędny cel, upraszcza problem, znajduje jedno proste rozwiązanie, szybko dąży do jego realizacji.

Perspektywa relacji – PARTNER
Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty o zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny.
STYL INTUICYJNY: określając swój cel uwzględnia z kim/czym jest powiązany.

Perspektywa idei – WIZJONER
Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności. STYL LATERALNY: Rozpatruje problem w ujęciu globalnym, znajduje wiele zupełnie odmiennych alternatyw, skłonny do zmiany strategii.

Perspektywa struktur – BADACZ
Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz.
Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów.
STYL ANALITYCZNY: Rozpoczyna od zebrania dużej liczby informacji, kategoryzuje je i analizuje, dąży do optymalnego rozwiązania uwzględniającego wszystkie przypadki.

Źródło: 4value

Badanie składa się z testu wypełnianego po otrzymaniu dedykowanego linku drogą mailową oraz unikalnego warsztatu opartego na ćwiczeniach i doświadczeniu, pro-wadzonym indywidualnie lub grupowo przez certyfikowanego trenera, dr Beatę Matyjas.