Terapia pedagogiczna

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ rata

Ilość rat: 18

160 zł/ rata*

*Studia on-line

Ilość rat: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, pedagodzy i psycholodzy
szkolni, wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagodzy
poradni psychologiczno – pedagogicznych, inni nauczyciele zainteresowani
problematyką trudności w uczeniu się szkolnym dzieci i młodzieży.

Cele:

Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się poprzez wyposażenie ich
w wiedzę i umiejętności nt.:

 • przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych,
 • świadomego i fachowego stosowania zabiegów terapeutycznych w pracy
  indywidualnej oraz specjalnych zespołach dziecięcych i młodzieżowych,
 • tworzenia właściwego warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej,
 • możliwości i kierunku dalszego samokształcenia.

Obszary tematyczne:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne.
 • Dydaktyka specjalna.
 • Psychopedagogiczne metody diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Wybrane zagadnienia z logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego.
 • Kinezjologia edukacyjna.
 • Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się matematyki.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Terapia ucznia z dysleksją w starszym wieku szkolnym.
 • Wykorzystanie komputera w pracy terapeutycznej.
 • Planowanie pracy terapeutycznej.
 • Emisja i higiena głosu.

Czas trwania:

 • 3 semestry,
 • 312 godzin, w tym grupy wsparcia (24 godz.) oraz 120 godz. praktyka w placówce.

Struktura:

blended learning:

 • 4 zjazdy on-line
 • 14 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

*on-line:

 • 16 zjazdów on-line
 • 1 i 18 zjazd stacjonarnie

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy