Pedagogika ogólna (studia nadające kwalifikacje pedagogiczne)

380 zł/ rata

Ilość rat: 8

190 zł/ rata*

*Studia on-line

Ilość rat: 15

 • Program zgodny z wytycznymi MNiSW i KRK

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Adresatami tych studiów podyplomowych są osoby z wykształceniem wyższym,
które pracują lub zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela i chcą
uzyskać kwalifikacje pedagogiczne.

Cele:

 • Umożliwienie słuchaczom – kandydatom na nauczycieli – zdobycia
  podstawowej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na
  rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia
  się.
 • Stworzenie warunków do nabywania przez słuchaczy –
  kandydatów na nauczycieli – nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki i
  szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz konfrontowania tej
  wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu.
 • Organizowanie warunków do kształtowania się u słuchaczy – kandydatów
  na nauczycieli  umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej
  realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 • Kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego
  warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod
  pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się przy użyciu
  różnych kanałów i technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami
  działalności pedagogicznej jak i z innymi osobami współdziałającymi w
  procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten
  proces.
 • Kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności.
 • Praktyczne przygotowanie słuchaczy – kandydatów na nauczycieli – do
  realizowania zadań zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i
  dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela.

Obszary tematyczne:

 • Wprowadzenie do studiowania wspomaganego platformą e-learningową.
 • Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do I. (klasy I-III),
  II. (klasy IV-VI) oraz III. (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)
  etapu edukacji.
 • Dydaktyka ogólna.
 • Dydaktyka szczegółowa do I. (klasy I-III), II. (klasy IV-VI)
  oraz III. (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) etapu edukacji.
 • Planowanie dydaktyczne.
 • Warsztaty pracy i rola nauczyciela z uwzględnieniem psychologicznych uwarunkowań zachowań uczniów.
 • Praktyka zawodowa.

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • 280 godzin zajęć, w tym 40% zajęć stacjonarnych i 60% zajęć na odległość
 • 150 godz. praktyka zawodowa w szkole

Struktura:

blended learning:

 • 8 zjazdów on-line
 • 7 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

*on-line:

 • 13 zjazdów on-line
 • 1 i 15 zjazd stacjonarnie

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy