Oligofrenopedagogika

/studia kwalifikacyjne/

170 zł/ zjazd

Ilość zjazdów: 18

 • Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które
chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej
– oligofrenopedagogiki..

Cele:

 • Nabycie kompetencji umożliwiających diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania, planowania i realizacji
  zadań edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych w pracy z osobami
  niepełnosprawnymi intelektualnie

Obszary tematyczne:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne.
 • Podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki.
 • Wprowadzenie do tyflopedagogiki z metodyką.
 • Wprowadzenie do surdopedagogiki z metodyką.
 • Wprowadzenie do pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.
 • Wprowadzenie do logopedii.
 • Diagnostyka psychopedagogiczna.
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wczesna interwencja wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej.
 • Praca z uczniem autystycznym.
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Wybrane zagadnienia prawne.

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • 320 godzin, w tym grupy wsparcia (32 godz.) oraz 120 godz. praktyka w placówce

Struktura:

blended learning:

 • 12 zjazdów on-line
 • 6 zjazdów stacjonarnych (sob, niedz. – 9.00 – 15.45)

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy