Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III.

/Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

/studia kwalifikacyjne/

/nowość!/

380 zł/ rata

Ilość rat: 8

 

 • studia kwalifikacyjne
 • program zgodny z wytycznymi MNiSW i KR oraz Rozp. MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Opłata wg grafiku wpłat

Adresaci:

Adresatami tych studiów podyplomowych Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III są osoby z wykształceniem wyższym, które pracują lub zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela języka obcego nowożytnego w przedszkolu i klasach I – III i chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne.

*Informacja dotycząca wymaganych kwalifikacji dla kandydata na studia:

Rozporządzenie MEN 1, Rozporządzenie MEN 2

Cele:

 • Umożliwienie studentom kierunku Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III zdobycia podstawowej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej
  pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się. 
 • Stworzenie warunków do nabywania przez studentów – kandydatów na nauczycieli – nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu.
 • Organizowanie warunków do kształtowania się u studentów umiejętności i kompetencji
  niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i
  opiekuńczych zadań szkoły. 
 • Kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia
  odpowiedzialności.
 • Praktyczne przygotowanie studentów do realizowania zadań zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela języka obcego nowożytnego w przedszkolu i w klasach I-III.

Obszary tematyczne:

 • Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w przedszkolu i na I. etapie edukacji (klasy I-III).
 • Dydaktyka ogólna.
 • Dydaktyka szczegółowa w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolu i na I. etapie edukacji (klasy I-III).
 • Praktyka zawodowa.

Czas trwania:

 • 2 semestry,
 • 360 godzin oraz 60 godzin praktyki w placówkach (po 30 godzin w przedszkolu i w szkole w klasach I-III)

Struktura:

*on-line:

 • 14 zjazdów on-line
 • 15 (ostatni) zjazd stacjonarny

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy

Zapraszamy w szczególności wszystkie osoby zainteresowane nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu!