Coaching

300 zł/ zjazd

* Ilość zjazdów: 10 

 • studia doskonalące
 • prowadzone przez trenerów przygotowujących kadry do kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły (projekt ORE, rozporządzenie MEN z 26.X.2012r.)

Opłata przed każdym zjazdem!

Adresaci:

Studia są adresowane do osób zajmujących się doskonaleniem
i rozwojem zawodowym nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz osób sprawujących funkcje kierownicze. Program studiów ukierunkowany jest na potrzeby pracowników systemu doskonalenia nauczycieli,  dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i trenerów, i osób chcących wzbogacać swój warsztat pracy o nowe metody pracy z dorosłymi.

Cele:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej  zakresu tematyki związanej z coachingiem,
 • nabycie praktycznych umiejętności w pracy metodami coachingowymi,
 • opanowanie umiejętności wykorzystania poznanych metod i narzędzi coachingowych w pracy indywidualnej i w pracy z grupą dorosłych.

Metody pracy:

Program studiów realizowany będzie w oparciu o zajęcia prowadzone w formie warsztatowej. Nacisk kładziemy  na aktywność uczestników i umożliwienie osobistego doświadczenia poznawanych metod  i narzędzi podczas ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych w grupie maksymalnie 15 osobowej.

Obszary tematyczne:

Program studiów wzbogacony jest o wiedzę z zakresu andragogiki,  zagadnienia związane z motywowaniem osób dorosłych i wspieraniem ich w rozwoju, a także związane z zarządzaniem
i wspieraniem zmian – w oparciu o metody coachingowe.
 • Definicje  i odmiany coachingu obecnego na rynku.
 • Psychologiczne podstawy coachingu a edukacja osób dorosłych.
 • Coaching a inne działania wspierające rozwój.
 • Wybrane zagadnienia związane z pracą na motywacji klienta.
 • Efektywność  pracy metodami coachingowymi.
 • Kompetencje coacha.
 • Proces coachingu, przebieg sesji coachingowej.
 • Cele coachingu. Stawianie celów coachingowych.
 • Zawieranie kontraktu coachingowego.
 • Praca z grupą przy wykorzystaniu metod coachingowych.
 • Komunikacja w pracy coacha.
 • Metody i narzędzia w pracy coacha.
 • Wartości i przekonania w procesie coachingu.
 • Zaawansowanie techniki formułowania pytań coachingowych.
 • Sytuacje trudne w pracy coacha i techniki radzenia sobie z nimi.
 • Coaching jako metoda wspierania zachodzącej zmiany.
 • Aspekty psychologiczne związane z zarządzaniem zmianą.
 • Wykorzystanie technik coachingowych w pracy z uczniami i w rozmowach z ich rodzicami.
 • Wykorzystanie technik coachingowych w pracy dyrektora szkoły.
 • Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej.
 • Podstawowe założenia koncepcji organizacji uczącej się
  a coaching.
 • Coaching w pracy osób wspierających rozwój nauczycieli.
 • Etyka w pracy coacha.


Czas trwania:

 • 2 semestry
 • 160 godzin oraz 40 godz. praktyk

Struktura:

10 zjazdów weekendowych co 3-4 tygodni

sob., niedz. – 9.00 – 15.45

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych
 • dowód osobisty
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony arkusz zgłoszeniowy